Göteborgs universitets rektor: "Vi bygger för morgondagens forskning och utbildning"

        Hela sju av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet påverkas av större om- eller nybyggnation under en tioårsperiod. Många nya möjligheter öppnas i en campusutveckling, något som Göteborgs universitets rektor, Eva Wiberg, ser fram emot.
      

– Det är såklart en utmaning med så stora förändringar parallellt och Akademiska Hus spelar en viktig roll. Det är inte alla lärosäten som får den här möjligheten. Nu kan vi tillsammans skapa ändamålsenliga lokaler att bedriva framtidens forskning och utbildning i. 

Eva Wiberg har varit rektor vid Göteborgs universitet sedan 2017 och innan dess var hon prorektor vid Lunds universitet. Hon är född i Malmö och uppvuxen delvis i Rom, vilket också präglat hennes akademiska karriär som professor i italienska. Hennes flytt från Lund till Göteborg gav förutom nya arbetsuppgifter också chans till att upptäcka en ny stad.

– Det var väldigt roligt att få komma hit och lära känna Göteborg. Fantastiskt med ett lärosäte som i och med sin närhet till staden har ett så rikt utbud för ett socialt liv. Om man jämför med exempelvis Lund så präglas den mycket av universitetet. Göteborgs universitet är ett cityuniversitet och tillför staden liv och rörelse, det blir en ömsesidig vinst. 

Är det mest en för- eller nackdel som du ser det, att vara ett cityuniversitet? 

– Vi har inte ett sammanhållet och enat campus i den bemärkelsen som man ju ofta har på mindre orter. Fördelen för oss är att vi är mer integrerade i staden och att det är berikande. Vi har en automatisk närhet till det omgivande samhället, vilket campus i eller utanför mindre orter ofta saknar. Vi behöver inte se oss som en stor enhet, utan är mer decentraliserade. Som student på Handels exempelvis, så kan man i vardagen se något annat än bara universitetet. Utmaningen är ju samtidigt att hålla ihop det hela. Internt, men också externt. Att få staden, regionen med mera att se oss som en samlad enhet.

Att det finns en utmaning i att som cityuniversitet hitta och att lyckas förmedla sin identitet? 

– Ja, precis. Det där är viktigt gentemot den enskilde studenten. För det blir en större utmaning för oss som cityuniversitet jämfört med de mindre lärosätena. När man börjar hos oss så blir institutionerna därför extra viktiga som mötesplats och hemmahamn. Vi har också gemensamma servicecenter som är viktiga för att hålla ihop helheten, säger Eva Wiberg.

Handelshögskolan i Göteborg

Som student på Handels exempelvis, så kan man i vardagen se något annat än bara universitetet, säger rektor Ewa Wiberg.

Foto: Ola Kjelbye

Det är mycket som händer när det gäller campusutveckling i Göteborg, flera stora projekt är på gång samtidigt. Nya Humanisten är snart färdig, som med sitt centrala läge och med sin närhet till både Götaplatsen, Korsvägen och Näckrosdammen kommer bli en viktig nod för universitetet men också för hela Göteborg som stad. I samma område finns planer för att konstnärliga fakulteten ska få en ny hemvist, genom en om- och tillbyggnad av Högskolan för scen och musiks lokaler vid Götaplatsen. På Medicinareberget pågår förberedelser för att bygga ”Naturvetenskap Life”. En viktig pusselbit för att samla universitetets arbete inom Life Science på Medicinareberget.

– Det är mycket som händer samtidigt, men det är långa projekt och det känns som en fantastisk möjlighet. Vi bygger verkligen för framtidens utbildning och forskning här i Göteborg. Vi ska också ta det här tillfället och skapa kunskapsmiljöer som håller över tid. 

Spelar det stor roll tror du, vilka fysiska förutsättningar man har som lärosäte?

– Ja, det tror jag. Studenterna är måna om att ha bra studieplatser. Detta är något som vi passar på att verkligen ta i beaktande nu med gemensamma ytor, mötesplatser och studieplatser som är tillgängliga för alla studenter. 

Eva Wiberg framhåller vikten av att samla fakulteter och att ge rätt förutsättningar för forskning och utbildning. Hon vill att universitetet tar tillfället i akt nu för att skapa flexibla lärandemiljöer som inte bara ger möjlighet till klassisk katederundervisning utan som stöttar även andra pedagogiska metoder och upplägg.

– Vi har redan idag en del så kallade Active Learning Classrooms, som ger förutsättningar för ett mer interaktivt lärande. 

Göteborgs universitet ser en ökad efterfrågan kring miljöer som stödjer ett studentaktivt lärande. Varierande från de olika fakulteterna för visso, men helt klart en tydlig pedagogisk utveckling på bred front, menar Eva Wiberg. 

– Studenterna får med detta också ett ansvar för sitt lärande och det kan innebära att man inkluderar andra aktörer, från näringslivet och samhället i ett gruppbaserat lärande. Föreläsningar kan också i många fall spelas in och då kan vi utnyttja tiden tillsammans för mer interaktivt lärande. 

Vad kommer samarbetet med Akademiska Hus betyda för arbetet med utformningen av era miljöer som stöttar den utvecklingen?

– Jag ser fram emot att fördjupa samarbetet med Akademiska Hus kring de här frågorna fram över. Det handlar inte bara om studenterna utan också om våra anställda. Flexibla miljöer för både lärare och administrativ personal, så att vi utnyttjar våra lokaler på bästa tänkbara sätt. Sen är det viktigt att den här typen av förändringar görs på ett ansvarsfullt sätt.

Eva Wiberg ser också stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv att skapa ytor som är mer flexibla och där ytorna används mer effektivt. 

– Det finns också en viktig digital del i detta, att vi väljer rätt tekniska lösningar som ur ett hållbarhetsperspektiv gör att vi inte alltid behöver resa för att ta oss till ett möte i Stockholm eller även utanför Sveriges gränser. Vi ska ha digitala lösningar så att vi får en hållbar struktur för vårt arbete. Det ser jag att vi behöver fokusera på. Nu öppnar sig detta fönster, när vi nu bygger mycket under en tioårsperiod och vi ska tänka in detta redan från början.